Financiële begroting

Verwachte balans

Reserves

Hieronder vindt een overzicht van de reserves met een toelichting.

Bedragen x € 1.000

Nummer

Reserve

Stand

Mutaties 2023

Stand

1-1-2023

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

1.1. Algemene reserves

891400000

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

7.665

-

27

7.691

891400010

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

899000000

Reserve Rekeningresultaat

1.420

-355

-

1.065

899000000

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

899000000

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

26.305

-355

27

25.976

1.2. Bestemmingsreserves

853000000

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

109

-

38

146

855000010

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

122

-

-

122

855000020

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.478

-73

22

1.428

857000000

Reserve Speeltuinen

91

-

-

91

872000000

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-14

14

900

892200000

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

762

-174

20

609

896000000

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.042

-722

211

13.531

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

17.505

-982

304

16.827

Totaal 1. Reserves

43.810

-1.337

330

42.803

Algemene reserves

Algemene reserve
De Algemene reserve zetten we af tegen de risico’s bij het bepalen van het weerstandsvermogen. De benodigde omvang is afhankelijk van de weerstandsratio en de vaste algemene reserve. Dit bepalen we jaarlijks bij de vaststelling van de begroting.
Bij de vaststelling van de begroting 2020 is bepaald dat we de verhoging van de toeristenbelasting in 2 jaar zouden realiseren. De lagere opbrengst in 2020 is ten laste van de algemene reserve gebracht. In de jaren 2022-2026 voegen we daarom jaarlijks € 26.500 toe aan de algemene reserve.

Vaste algemene reserve
De reserve is gevormd om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken.

Reserve rekeningresultaat
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. Door de gemeenteraad is besloten deze reserve in te zetten voor de tekorten in de (meerjaren)begroting. We halen bij een tekort een bedrag uit deze reserve, waardoor in een volgend (begrotings)jaar het bedrag meerjarig kleiner is. Van 2023 tot 2026 halen we jaarlijks € 355.065 uit deze reserve.

Bestemmingsreserves

Reserve onderhoud gymzalen
Deze reserve heeft als doel het dekken van de kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over een langere periode. We voegen ieder jaar € 36.000 toe aan deze reserve.

Reserve Natuur en Landschap
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor natuur en landschap. De werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven worden niet altijd binnen een boekjaar afgewikkeld. Om middelen beschikbaar te houden is deze reserve gevormd. We verrekenen tekorten en overschotten via deze reserve. Bij de jaarrekening 2023 bepalen we welk bedrag we moeten verrekenen met deze reserve.

Reserve Groenblauwe diensten
De reserve heeft als doel het dekken van de kosten voor de uitvoering van het project Groen-Blauwe diensten. Jaarlijks halen we € 72.500 uit de reserve voor de beheersvergoedingen. In 2023 voegen we de rente (€ 22.176) toe aan de reserve.

Reserve speeltuinen
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor speeltuinen. We verrekenen tekorten en overschotten via deze reserve. Bij de jaarrekening 2023 bepalen we welk bedrag we moeten verrekenen met deze reserve.

Reserve aanpak extreme wateroverlast
Deze reserve is gevormd bij het vaststellen van de begroting 2018 (aangenomen motie). In 2021 tot 2023 gaan we diverse projecten uitvoeren om extreme wateroverlast te verminderen/te voorkomen. Die investeringen moeten we activeren en leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. We zetten deze reserve in om de kapitaallasten af te dekken. Er zijn grotere investeringen nodig om het wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Reserve Lopende projecten (gelabeld)
De reserve heeft als doel het dekken van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast voegen we vanaf 2017 jaarlijks € 20.000 aan de reserve toe voor de uitvoering van het lustrum Vrijheid en herinnering dat elke vijf jaar plaatsvindt. In 2023 halen we € 173.524 uit de reserve voor het project Implementatie Omgevingswet en Stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen non-profitorganisaties.

Reserve Kapitaallasten
De reserve heeft als doel het dekken van de geactiveerde activa (investeringen). In 2023 voegen we € 210.636 rente toe aan de reserve. Daarnaast halen we € 722.426 uit de reserve om de diverse kapitaallasten van de diverse investeringen te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30