Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

FMP na Voorjaarsnota 2022

-2.300

-2.551

-1.831

-1.831

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2023

2.648

2.823

2.367

-3.791

Actueel FMP

348

272

535

-5.622

waarvan incidenteel

238

0

0

0

structureel

110

272

535

-5.622

FMP in begroting 2023

348

272

535

-5.622

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2023) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2026) structureel sluitend is.

De begroting 2023-2025 is meerjarig structureel sluitend. Het jaar 2026 is niet structureel sluitend. We gaan er van uit dat het Rijk de komende jaren met een oplossing komt.

Hieronder staat de specificatie van het FMP.

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

FMP t/m Voorjaarsnota 2022

-2.300

-2.551

-1.831

-1.831

Kapitaallasten (exclusief riolering)

303

289

-197

-262

Salaris- en inhuurkosten

-2.021

-1.938

-1.948

-1.955

Overige kosten bedrijfsvoering

-136

-272

-352

-339

Salariskosten bestuur en griffie

-39

-39

-39

-39

Afdrachten en leges Burgerzaken

7

75

75

103

Presentiegelden verkiezingen

-20

-20

-20

-20

Bijstelling contributie VNG en bijdrage fonds GGU

-39

-39

-39

-39

Treasury

-90

-289

-424

-439

Bijdrage Munitax

-27

-40

-49

-71

Actualisatie opbrengst ozb

212

212

212

212

Algemene uitkering

7.599

8.279

8.010

1.808

Stelpost inflatie en energiekosten

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Mutaties reserves

153

79

32

33

Bijdrage VRGZ

-22

-62

-62

-62

Bijdrage Groene Metropool Regio

-51

-51

-51

-51

Inspecties wegen

-

-

-

-50

Verkeersmaterialen

-20

-20

-20

-20

Onderwijshuisvesting gemeentelijke heffingen

-13

-13

-13

-13

Leerlingenvervoer

35

-3

-52

-102

Subsidie Forte Welzijn

-40

-40

-40

-40

Vervanging toestellen en inventaris sporthallen

-20

-44

-89

-17

Vervangen ballenvangers Germania

-17

-

-

-

Achterstallig onderhoud kunstwerken

-25

-

-

-

Indexering subsidie bibliotheek

-19

-19

-19

-19

Actualisatie bomenlijst

-20

-

-

-

Inspecties GGD Kinderopvang

10

10

10

10

Subsidie dorps- en buurthuizen

-30

-30

-30

-30

Inburgering

-12

-12

-12

-12

Participatiewet/BBZ

-13

-13

-13

-13

Minimabeleid

-97

-97

-97

-97

Bijdrage MGR

62

83

84

32

Sociale werkvoorziening

-114

-132

-134

146

Rolstoel, woon en vervoersvoorzieningen

-166

-168

-168

-168

Bijdrage DRAN

86

78

87

20

Huishoudelijke hulp

-201

-201

-201

-201

Wmo klassiek

-25

-25

-25

-25

Sociaal Domein

-451

-433

354

354

Bijdrage GGD

-39

-39

-39

-39

Riolering/ Rioolheffing

251

256

274

286

Afval/ Afvalstoffenheffing

220

195

196

178

Bijdrage ODRN

-208

-273

-273

-273

Uitvoering Klimaatakkoord

-125

-125

-125

-125

Diverse kleine mutaties en afronding

-54

-64

-59

-63

College 19-07-2022

Terugdraaien 1%, 2% en 3% generieke korting GR-en

-156

-156

-156

-156

BasisRegistratie Ondergrond (BRO)

-50

-50

-50

-50

Terugdraaien bezuiniging groot onderhoud wegen

-255

-255

-255

-255

Terugdraaien bezuiniging dagelijks onderhoud wegen

-50

-50

-50

-50

Terugdraaien bezuiniging huur consultatiebureaus

-23

-23

-23

-23

Terugdraaien bezuiniging maatwerk GGD

-30

-30

-30

-30

Terugdraaien bezuiniging bibliotheek

-75

-75

-75

-75

Mantelzorgondersteuning

-20

-20

-20

-20

Subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten

-31

-31

-31

-31

Leges Monumentenactiviteiten

-1

-1

-1

-1

Inkomsten zwembad de Lubert

-15

-15

-15

-15

Aanpak graffiti en vuil

-10

-10

-10

-10

Subsidie Vrijheidsmuseum

-20

-20

-20

-20

Maatjesproject Forte Welzijn

-25

-25

-25

-25

Schuldhulpbuddy's

-10

-10

-10

-10

Ondersteunen inwonersinitiatieven

-85

-85

-85

-85

Basisbanen (participatiebanen)

-

-80

-200

-200

Aanpak jeugdoverlast

-70

-70

-70

-70

Uitzetting regiocapaciteit jeugd

-86

-102

-129

-140

Herdenkingsprogramma Vrijheid (organisatie en uitvoering)

-25

-25

-25

-25

Exploitatiebijdrage fiets-voetveer Bemmel- Ooij

-20

-20

-20

-20

Archeologie

-8

-8

-8

-8

Controles brandveiligheid en thema's horecabedrijven

-20

-20

-20

-20

Dagbesteding volwassenen

-50

-50

-50

-50

FMP in begroting 2023

348

272

535

-5.622

waarvan incidenteel

238

-

-

-

waarvan structureel

110

272

535

-5.622

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30