Home

Algemeen

Samenvatting

De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 348.000.
Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2022 en ook de  septembercirculaire 2022 weten we dat de vastgestelde begroting 2023 ook structureel sluitend zal zijn. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt bij de vaststelling van de begroting 2023. Eventuele aanpassingen van de begroting door afwijkende raadsbesluiten kunnen het beeld veranderen. De jaren 2024-2025 zijn ook sluitend. Het jaar 2026 is flink negatief. Ook na Prinsjesdag 2022 (septembercirculaire) is dit nog niet gewijzigd en lijkt het kabinet dit weer verder voor zich uit te schuiven. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden, zoals de inflatie en hogere energiekosten die we verwachten. Daarnaast zijn er nog steeds onduidelijkheden over onder andere de herziening van de algemene uitkering, de Jeugdzorg en de opschalingskorting.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

FMP na Voorjaarsnota 2022

-2.300

-2.551

-1.831

-1.831

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2023

2.648

2.823

2.367

-3.791

Actueel FMP

348

272

535

-5.622

waarvan incidenteel

238

0

0

0

structureel

110

272

535

-5.622

FMP in begroting 2023

348

272

535

-5.622

De begroting 2023 bieden we samen met het raadsvoorstel aan de Provincie aan. In het raadsvoorstel staan een aantal belangrijke wijzigingen van de begroting. Dit zijn dan de eerste begrotingswijzigingen van de begroting 2023.

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2022 en 2023 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 actueel

Begroting 2023

Verschil 2022/2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

13.849

-54.032

-40.183

12.256

-51.574

-39.318

864

Onze buurt

11.268

-26.419

-15.151

11.441

-26.787

-15.345

-194

Onze gemeente

2.433

-10.145

-7.712

2.299

-8.441

-6.143

1.569

Ons geld

74.997

-6.483

68.514

79.462

-7.740

71.722

3.208

Overhead

0

-9.904

-9.904

0

-11.574

-11.574

-1.671

Saldo rekening baten en lasten

102.547

-106.982

-4.435

105.458

-106.116

-659

3.777

Toevoeging aan

-

-358

-358

-

-330

-330

28

Onttrekking aan

4.933

-

4.933

1.337

-

1.337

-3.596

Resultaat rekening baten en lasten

107.479

-107.340

139

106.795

-106.447

348

209

Toelichting verschillen tussen begroting 2022 en begroting 2023
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) met de wijzigingen in het raadsvoorstel van de begroting 2023 (1e begrotingswijziging) ziet er als volgt uit:

 

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

FMP na Voorjaarsnota 2022

-2.300

-2.551

-1.831

0

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2023

2.648

2.823

2.367

-3.791

FMP primaire begroting 2023

348

272

535

-3.791

1e begrotingswijziging 2023

0

24

23

1.635

Actueel FMP

348

296

558

-2.155

waarvan incidenteel

238

0

0

0

structureel

110

296

558

-2.155

FMP in begroting 2023

348

296

558

-2.155

 

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:10:02 met de export van 11/14/2022 13:27:30